Eduardas Rozentalis: The Correct Exchange in the Endgame